Disclaimer

Disclaimer van StudioHaarlem

StudioHaarlem is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioHaarlem, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioHaarlem zijn verbonden. StudioHaarlem is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioHaarlem beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioHaarlem is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioHaarlem worden aangeboden. StudioHaarlem garandeert niet dat de op StudioHaarlem aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioHaarlem garandeert ook niet dat de op StudioHaarlem aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioHaarlem garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioHaarlem hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioHaarlem is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioHaarlem. U vrijwaart StudioHaarlem voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioHaarlem.